Emberekért Alapítvány Alapító Okirata
(Kivonat)

amely szerint az alapító az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A - F.§-ban, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben írtak alapján jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

2. Az Alapítvány neve:

Emberekért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány)

3. Az Alapítvány székhelye:

1113 Budapest, Kökörcsin u. 28.

4. Az Alapítvány célja:

Az Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.
Az Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI tv. 26.§ c.) alapján:

26.§ c.)
 • 1.: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
 • 5.: kulturális tevékenység,
 • 10.: gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
 • 11.: hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

Az Alapítvány általános céljainak megvalósítására irányuló, Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenység:

 • - a fiatal és felnőtt állampolgárok egészséges életre való nevelése, egészségének megőrzése, szellemi és erkölcsi fejlődésének elősegítése, egyéni és társadalmi szinten jelentkező szociális és egészségügyi problémák feltárása, megoldása, ennek kapcsán az egyén ismereteinek bővítése, azok elmélyítését szolgáló törekvések segítése, melynek során, céljának megvalósítása érdekében az Alapítvány szükség szerint együttműködik társadalmi és egyházi szervezetekkel;
 • - a kultúra széleskörű terjesztése, kulturális programok, sport- és szabadidős tevékenységek, rendezvények szervezése;
 • - gyermek- és ifjúságvédelmi programok szervezése, gyermekek és fiatalok iskolán kívüli nevelésének, művelődésének szervezése, támogatása, gyermekek létbiztonságának megteremtése, egészséges fejlődésének elősegítése;
 • - az Alapítvány rendeltetésével és céljaival összefüggő előadások, programok szervezéséhez, tartásához; kiadványok, információ-hordozók előállításához, forgalmazásához; oktatók szakmai munkája színvonalának emeléséhez; a szükséges technikai eszközök megteremtéséhez, bővítéséhez; a társadalom perifériáján elhelyezkedő, hátrányos helyzetű, mentálisan sérült fiatal és felnőtt állampolgárok deviáns magatartási jegyeinek és asszimilációs problémáinak leküzdéséhez, azok megoldásához; valamint a társadalom különböző rétegei helyzetének javítása érdekében végzett emberbaráti, karitatív tevékenység megvalósításához történő segítségnyújtás; ennek érdekében - lehetőség szerint - új munkahelyek létesítése, ill. már meglévők fenntartása, fejlesztése; a hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése;
 • - az Alapítvány támogatja a céljaival összhangban működő szervezetek, illetve magánszemélyek ilyen, vagy hasonló jellegű tevékenységét;

5. Az alapítvány vagyona és forrásai:

 • a.) Az Alapítvány induló vagyona 300.000.-Ft., azaz háromszázezer forint, amelyet az alapító bankszámlán helyezett el. Az elhelyezésről szóló igazolást a bejegyzési kérelemhez csatolja.
 • b.) Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért és azt anyagi vagy egyéb más módon támogatni kívánja.
 • c.) Az Alapítvány pénzbeli, dologi és természetbeli támogatásokat, valamint ingyenes szolgáltatást is elfogadhat; elfogadásáról a kuratórium dönt.
 • d.) Az Alapítvány támogatást egyéni kérelmek, vagy pályázatok alapján nyújthat. A támogatott személyek, vagy szervezetek tevékenységének kapcsolódnia kell az alapítványi célokhoz, és elősegíteni azok megvalósítását.
 • e.) Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
 • f.) Az Alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az alapítványi célok hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.
 • g.) Az Alapítvány az esetleges külföldi támogatásoknak valutában történő kezelésére a támogatásról szerzett értesülést követően megfelelő időben külön deviza számlát nyit és az azon lévő, ill. arra befolyó összeget devizában is felhasználhatja.
 • h.) Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, végezhet. Az alapítvány gazdálkodása során esetlegesen keletkező eredményét nem osztja fel, azt kizárólag az alapító okiratban rögzített célokra fordítja. A vállalkozási tevékenység nem lehet az Alapítvány főtevékenysége. Az alapítvány befektetési tevékenységet a kuratórium által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat.
 • i.) Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében teljes vagyona felhasználható.
 • j.) Az Alapítvány vagyonáról, a vállalkozási tevékenységéből származó eredményének megállapításáról, nyilvántartásairól mindenkor az alapítványok gazdálkodási rendjére, könyvvezetésére irányadó, hatályos jogszabályok előírásai szerint köteles gondoskodni.
 • k.) Az Alapítvány a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
 • l.) Az Alapítvány váltót, ill. más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, vállalkozásának fejlesztéséhez tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől esetlegesen kapott támogatást hitel fedezetéül, ill. hitel törlesztésére nem használhatja fel.

6. Az Alapítvány szervezete:

Az Alapítvány kezelő szerve a kuratórium

 • a.) Az alapítvány ügyeiben és az alapítványi vagyon rendeltetésszerű felhasználásáról az alapítvány kezelőjeként a négytagú kuratórium dönt.
 • b.) A kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól, tevékenységüket kizárólag az Alapító Okiratban foglaltakkal összhangban gyakorolhatják, s e minőségükben helyettesítésükkel nem bízhatnak meg más személyt.
 • c.) A kuratórium tagjainak e tevékenységgel összefüggésben jogosult költségtérítést megállapítani, s annak kifizetéséről gondoskodni.
 • d) A kuratórium felelőssége az Alapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb működtetése, így feladata mindent megtenni annak érdekében, hogy az Alapítvány vagyonát a jogszabályoknak és a törvényes gazdasági lehetőségeknek megfelelően gyarapítsa.
 • e.) A kuratórium szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik, s évente egy alkalommal tájékoztatja az alapítót az alapítvány munkájáról, az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról.
 • f.) A kuratóriumi tag, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
 • g.) A kuratórium elnöke és tagjai: 3 fő

 • h.) A kuratórium az alábbi előírások betartásával látja el feladatát:
 • h/1.) Az Alapítvány kuratóriuma az Alapítvány székhelyén a szükséghez képest, de legalább évente két alkalommal ülésezik. Az ülést az elnök írásban hívja össze úgy, hogy a napirendi javaslatot is tartalmazó meghívót a tagok legalább nyolc nappal az ülés előtt kézhez kapják. Az ülést bármely tag kérésére össze kell hívni.
 • h/2.) A kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén tagjainak többsége jelen van. A kuratórium a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazat egyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
 • h/3.) A kuratórium ülése általában nyilvános, de a levezető elnök személyi kérdésben bármely tag javaslatára zárt ülést rendelhet el.
 • h/4.) A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója ( Ptk. 658.§ b.), élettársa ( a továbbiakban együtt: hozzátartozó ) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, ill. a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
 • h/5.) A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet az Alapítvány vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Az alapító a tisztségviselők felkérésekor figyelembe veszi az 1997. évi CLVI. törvény 8. és 9. §-ában rögzített összeférhetetlenségi szabályokat.
 • A vezető tisztségviselő, ill. az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
 • h/6.) A kuratórium ülésein vezetett jegyzőkönyv tartalmazza a napirendet, a választási eseményeket, az ülésen elhangzó hozzászólások lényegét, a kuratórium döntéseit, a döntések időpontját és hatályát, ill. a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, a személyét). A jegyzőkönyveket a jegyzőkönyvek nyilvántartásában, ill. a határozatokat a határozatok tárában lefűzve, sorszámozva tíz évig kell őrizni. Az iratok megőrzését, kezelését a kuratórium elnöke végzi. A kuratórium döntéseiről az érintetteket tizenöt napon belül írásban értesíti.
 • h/7.) Az Alapítvány működése nyilvános. A kuratórium jegyzőkönyveibe, ill. az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett egyéb iratokba - előzetes egyeztetés után - bárki betekinthet - saját költségén másolatot készíthet - az Alapítvány székhelyén, az ott megjelölt hivatali órák alatt. A kuratórium döntéseit az Alapítvány székhelye szerinti, Óbuda - Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál elhelyezett hivatalos hirdetőtáblán a döntés meghozatalát követő naptól számított 15 napig kifüggesztve teszi közzé. Az Alapítvány működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban, vagy internetes honlapon tájékoztatja a nyilvánosságot.
 • h/8.) Az Alapítvány cél szerinti juttatásai bárki által megismerhetők.
 • h/9.) Az Alapítvány évente a hatályos jogszabályoknak megfelelően beszámolót, az 1997. évi CLVI. tv-ben előírt közhasznúsági jelentést készít, melynek elfogadásáról a kuratórium határoz, és a jogszabályoknak megfelelően a helyi sajtóban közzétesz.
  A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik a rendelkezésére bocsátott vagyonnak az alapítványi célokkal összhangban álló felhasználás biztosítása.

7. Az Alapítvány képviselete:

Az alapító által létrehozott Kuratórium, amely egy elnökből és két tagból áll.

Az elnök képviseli az Alapítványt.

Az elnök akadályoztatása esetén történő helyettesítésére bármely kuratóriumi tagot írásban meghatalmazhatja.

Bankszámláról történő utalványozáshoz, készpénz felvételéhez bármely két kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges.

8.) Felügyelő bizottság

Az Alapítvány éves bevétele várhatóan nem fogja meghaladni az ötmillió forintot, ezért az alapító elkülönült felügyelő szervet nem hoz létre. Amennyiben a későbbiek során az Alapítvány éves bevétele meghaladná az ötmillió forintot, úgy az alapító az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseinek értelmében a vezető szervtől elkülönült felügyeleti szervet köteles létrehozni.

9. Az Alapítvány működése:

Az kuratórium az Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően, az abban megjelölt célokkal összhangban dönt az alapítványi vagyon felhasználásáról.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési képviselői, valamint megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.

10. Záró rendelkezések:

 • a.) Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre. A nyilvántartásba vétel után az alapító az Alapítványt nem vonhatja vissza.
 • b.) Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén a Ptk. 74/E §-a az irányadó.
 • c.) Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, valamint az Alapítvány tevékenységére vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2007. VII. 4.


Készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2007. VII. 4. napján, azzal, hogy az alapító okirat módosításait a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt okirat szövege dőlt betűkkel kiemelten tartalmazza:


ügyvéd
Emberekért Alapítvány | 2009 | CSS 2.1 valid | HTML 1.1 valid